برای شاداب نگهداشتن شکوفه ها و گلها در گلدان نو برای اینکه مدت بیشتری دوام داشته باشد می توان دو قاشق غذاخوری سرکه تاکسا را به اضافه ۳ قاشق غذا خوری شکر به هر لیتر آب اضافه نمود .

ساقه گل ها باید ۳ تا ۴ ساتی متر در آب قرار بگیرد بدین ترتیب با ایجاد شرایط مناسب تغذیه می توانید گلها را برای مدت بیشتری شاداب نگهدارید آب مورد مصرف نباید سرد باشد